trankus

trankus
trankùs, -ì adj. (4) K, , NdŽ, DūnŽ, tránkus, -i (1) NdŽ, Slnt 1. R, , OsG124, N, KBII116, LsB250, Jn, L, LVIV243, Rtr, Š, OGLII58, , NdŽ, FrnW, nelygus, kietas, gruoblėtas, duobėtas: Trankus kelias, kad pašalas J. Baisu ir važiuot, labai trankùs kelias Gs. Po pirmojo pašalimo kelias trankùs Vvr. Kelias sausumo jau sausas, bet dar netrankùs Šd. Toks trankus kelias, visus kaulus sukratė Žg. Tokio[je] trankiõ[je] nuvažiavo, o nė tie jo ratai sulūžo, nė ne Up. Dabar da kelias netrankùs, mat silpnai pašalę Skp. Dabar pašalus, trankùs vieškelys Rs. Užsimiršome nakties šaltį, trankų kelią, nepatogumą vainikus vežti Vaižg. Ar ant kryžkelaitės, ar prie trankaus kelaičio? Sln.
trankù n., trañku K, NdŽ. trañkiai adv. , NdŽ, , trankiaĩ NdŽ.
2. NdŽ kuris tranko, krato, verčia dardėti, kratus: Brikai be risorų labai trankūs Krk. ^ Ne trankiaĩs ratais kiaušiniai vežt Svn. 3. NdŽ, OGLII58, Sd griaudžiantis, dundantis: Trankì vasara, nėra dienos be parkūnijos Krš. O perkūnas, o trankùs buvo Darbėnūs! Gršl. Tranki perkūnai su žaibais be partrūkio mušė M.Valanč. Staiga nei iš šio, nei iš to užėjęs trankus perkūnas TDrVI89. Ir ne už kalnų pirmutinis trankus pavasario griaustinis V.Myk-Put.
trañkiai adv.: Tiek trañkiai [šovė], kad langai suskambėjo Eig. Žaibai blizga, perkūnija kas kartas trankiau grumi Žem.
4. Rtr, J.Jabl, 622, Š, OGLII58, FrnW, garsus, skardus, smarkus, triukšmingas: Trankùs balsas 104. Trankùs kalbos tonas . Trankì muzika . Trankùs pasikalbėjimas NdŽ. Trañkios vestuvės NdŽ. Ans tura trañkią kalbą Vvr. Trankiàs dainas visi daba trauka, žemų gaidų, ramių nenora Krš. Gegužinės[e] ir geriau, ka tokia muzika trankèsnė Žg. Uždainiuok šankią trañkią dainą Užv. Marčelga buvo trankiõs kalbos Lk. Tranki kalba vokyčių, negal nė žodžio atskirti Šts. Kalba tuoj paliko trankesnė [išgėrus] LzP. Dauguma vaikų dainų refrenų yra trankūs, humoristiniai LLDI38(įvadas). Tegu aplinkui gūdu ir tuščia, – čia trankios dainos ir žiburiai V.Myk-Put. Keliais keleliais, laukais ir giriom aidi kriokimai trankūs L.Gir. | Sesuo trankì, tik atsikėlė – ir durys pyška Dkš.
trañkiai adv. 622, , , Šl, tránkiai J.Balč; P: Ans ne apkandęs šneka, ale trankiai J. Trankiaũ kalbėk, t. y. balsingai J. Ka trañkiai šneka, aš girdu, ka šnibžda – ne Krš. Ka trañkiai šneki, ana girda Pp. Anie taip trañkiai [kalba], lyg, rodos, bartumias jau Kv. Nešnekėk taip trañkiai, da kas išgirs Ll. Lėti žmonės trañkiai nekalba Jrb. Jie netrankiai grajija, ale gražiai Bsg. Spauda vargonus kuo trankèsniai, verkia mergelė kuo griaudesniai (d.) Kl. Čia trankiau gieda kaip kitur Rmš. Marti trañkiai vaikščioja, duris varsto, darinėja Š(Sl). Kareiviai eita trañkiai Pln. Ir Grėtė negirdi, kad iš lauko atsidarė durys ir trankiai vėl užsidarė I.Simon. Širdis trankiai plakė J.Mik. Bet ar tikėsi, jog čia svečiai žmonos skausmą nesuprato: vieni pypkas užsidegę smilkė, o kiti balsiai ir trankiai šnekėjo A18885,13. Dėk kojelę tankiai, suk mergelę trañkiai (d.) Pln. Giest gaidžiai trankiai, būs rytas veikiai LTR. ^ Vaikščiok šankiai, kalbėk trankiai, mislys, ka bagotas Plt. Nereik šaukštų trankiai mėtyti – šeimyna būs lėta LTR(Krž).kuris greito tempo, smarkus (ppr. apie šokį): Polkelė toki trankì apšilti Sd. [Mergina] visur pirmoji, už visus balsingesnė, šokyje trankiausia .
5. 45 lingv. skardus (apie priebalsį): Prieš pauzę (ir kito žodžio duslųjį) skardieji trankieji (beveik visada) ir balsingieji (gana dažnai) suduslėja, bet išlaiko mažesnį įtempimą ir silpnesnę artikuliaciją, negu atitinkami duslieji BVII27. 6. Rtr, stiprus, tvirtas, energingas: Toki buvau tranki nuo pavasario, i vėl sukritau Jnš. | Alus toks trankùs: ką tik volės neišmušė Lnkv.
trañkiai adv.: Ka būtų teip trañkiai nemokėjęs sulaikyti [arklių], būtų suvažinėjęs Trk.
7. 37, KlvrŽ, Pp vaidingas, piktas: Jis trankaũs būdo Krkn. Trankùs kunigas buvo Mosėdžio klebonas, liuob sutrenks dėl mažo nieko Šts.
trañkiai adv.; TS1902,1b: Trañkiai ka mauna į akes, ir išsižioji Krš.
8. NdŽ, Vd neramus: Trankùs gyvenimas 20.
trankù n.; Vd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • trankus — trankùs, tranki̇̀ bdv. Labai̇̃ trankùs, duobėtas kẽlias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tranki — trankùs, tranki̇̀ bdv. Labai̇̃ trankùs, duobėtas kẽlias …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trankumas — trankùmas sm. (2) DŽ, Gs 1. Rtr, BŽ568, NdŽ, KŽ → trankus 1: Koks trankùmas kelio! J. Trankùmą tura kelias – po skystu purvu ratai atsimuša į kietumą pašaluo neišejus KlvrŽ. 2. NdŽ → trankus 3. | Žuvis po ledu bijo trankùmo Šts. 3. Rtr, BŽ174 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bildus — bildùs, ì adj. (4) trankus: Kelias labai bildùs Kltn. Sausa, nederlinga žemė yra bildì Kltn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grausmingas — grausmìngas, a adj. (1) trankus, smarkus; rūstus; baisus: Gražiai kalbėjau, nepaleidau kokiais grausmìngais žodžiais Lš. Sūdžia visagalis ... baisus ir grausmingas SPI9. Pranašai, kurie grausmingais žodžiais grūzdžia piktadėjomus savo raštuose… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grobežis — sm. (1) žr. grubežis: Purvuo sušalus, trankus grobežis Šv. Grobežis sukinėja kojas laukan Ggr. Gruoduotu važiuoti yr lengviau kaip par grobežius Ggr. Speigas grobežius sustato važiuojamam kelė[je] Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gurgenimas — gurgẽnimas sm. (1) trankus važiavimas, bildėjimas: Girdėjosi ratų gurgenimas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrankyti — NdŽ; M iter. ištrenkti. 1. tr. Rtr, Š trankant išjudinti, išduobti, išmušti, išdaužyti, padaryti kiaurymę: Ištrankytas [sienoje] vietas reikia patinkuoti rš. ║ Dg trankant sudaužyti, sugriauti: Par karą išdaužė, ištrañkė tus [kapų] paminklus Krž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jūras — jūras, à adj. (3) BŽ622 triukšmingas, ūžmingas, trankus: Jūras žmogus jaunas J. Jūras žmogus neturi ištikimų draugų SkrT. Tyli lyg žemė pilkoji, lyg jūra jūroji SkrT …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašnekesys — pašnekesỹs sm. (34b), pašnekėsỹs (34b) Gs 1. pasikalbėjimas, pokalbis, šnekėjimas: Trankus pašnekesỹs svečių J. Pãšnekesio tema NdŽ. Pašnekesỹs tarp mūsų buvo neilgas DŽ. Visus savo pašnekesius su Jauniumi aš susirašinėjau į sąsiuvinius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”